دسته‌ها
پروژه ها خبرهای روزانه

به نام مبارک آفریننده , پادشاه , معمار و بناکنندهء هفت طبقهء بی ستون آسمانها

بــه نـــام مــبــارک

الله سبحانه و تعالی
آفــریننده و پادشــاه پــاک و مــنزه از هر عیب و ناشایست


الله عزوجل
آفـــریننده و پادشــاه با جبروت و با عظمت جـهـــان و جــهــــانیان


الله تبارک و تعالی
آفـــریننده و پادشـــاه بلــند مــرتبه و مهــــربانترین مهــــربانان


الله جل جلاله
آفــــریننده , پادشـــاه و فــــرمانروای مطلق هـسـتـــی


رب العالمین
پادشــاه , صــاحب و مــالک روز جـــــزا


پروردگـارعــالـمیـان
آفــریننده , پادشــاه , گرداننده , صاحب و مالک زمیــن و زمـــان


بـــاری عــزوجل
آفـــریننده , پادشـــاه , مـعــمـار و بنـاکــنندهء هـفت طـبقهء بی ســتون آســمانـهـا


خـــــداوند متعـــــال
آفـــریننده و پادشـــاه قـــادر و غــالب بر هـمــه خــلقان


خـــــداوند ســـبحانه و تعـــــالی
آفــریننده , پادشــاه , گـــرداننده , صاحب و مالک زمیــن و فــــرا زمین


خـــــداوند عـــزوجــل
آفــریننده , پادشــاه , صـاحـب و مالک جـهــان و جــهــــانیــان


خـــداوند تبارک و تعـــــالی
آفــــریننده , پادشــاه و سلـطان مقــتدر عــالـم


خـــــداوند جـــل جـــلاله
آفـــریننده و پادشـــاه اذلــی و ابـــــدی جــهــان و جــــهــانیـــان


اللّــــهــــــم

صل علی پیغـمـبــر عظـــــیم الشـــــان اســــلام , نبی اکـــــــرم , حضرت مــحــمد مـصطـفی گـیان , خـــــاتم الانبیاء گــیان و اهـــــل بیت المعــظـــــمه و عجل فرجهم


https://www.ramatradingcompany.ir/

دسته‌ها
پروژه ها خبرهای روزانه

اللّه سبحانه و تعالی

فقط
الله سبحانه و تعالی
آفریننده و پادشاه پاک و منزه ازهر عیب و ناشایست
الله عزوجل
آفریننده و پادشاه با جبروت و با عظمت جهان و جهانیان
الله تبارک و تعالی
آفریننده و پادشاه بلند مرتبه و مهربانترین مهربانان
الله جل جلاله
آفریننده و پادشاه و فرمانروای مطلق هستی
رب العالمین
پادشاه و صاحب و مالک روز جزا
پروردگار عالمیان
آفریننده و پادشاه و گرداننده و صاحب و مالک زمین و زمان
باری عزوجل
آفریننده و پادشاه و معمار و بنا کنندهء هفت طبقه بی ستون آسمانها
خداوند متعال
آفریننده و پادشاه قادر و غالب بر همه خلقان
خداوند سبحانه و تعالی
آفریننده و پادشاه و گرداننده و صاحب و مالک زمین و فرازمین
خداوند عزوجل
آفریننده و پادشاه و صاحب و مالک جهان و جهانیان
خداوند تبارک و تعالی
آفریننده و پادشاه و سلطان مقتدر عالم
خداوند جل جلاله
آفریننده و پادشاه اذلی و ابدی جهان و جهانیان
است ، که همه چیز را میبیند بدون چشم ، میشنود بدون گوش ، به یاد میاورد بدون کمک گرفتن از ذهن و حافظه ، هر چیزی بخواهد میشود و می آفریند ، فقط کافیست اراده کند و انجام و موجود میشود ، به همه چیز دانا و تواناست ، عالم الغیوب است ، این اراده ، قدرت ، عظمت ، بزرگی ، علم ، در هیچ مغز و ذهن و خیال و وهمی نمیگنجد…
پ.ن

یک. روی زمین واقعیاتی که در مغز بشریت نگنجد را توهمات باید نامید

دو. کن فیکون میتواند نابودی باشد و میتواند موجودی باشد ، اراده کند جای هرکس و هر چیزی را روی زمین و فرا زمین عوض میکند و این موضوع مختص ذات
الله سبحانه و تعالی
آفریننده و پادشاه پاک و منزه ازهر عیب و ناشایست
الله عزوجل
آفریننده و پادشاه با جبروت و با عظمت جهان و جهانیان
الله تبارک و تعالی
آفریننده و پادشاه بلند مرتبه و مهربانترین مهربانان
الله جل جلاله
آفریننده و پادشاه و فرمانروای مطلق هستی
رب العالمین
پادشاه و صاحب و مالک روز جزا
پروردگار عالمیان
آفریننده و پادشاه و گرداننده و صاحب و مالک زمین و زمان
باری عزوجل
آفریننده و پادشاه و معمار و بنا کنندهء هفت طبقه بی ستون آسمانها
خداوند متعال
آفریننده و پادشاه قادر و غالب بر همه خلقان
خداوند سبحانه و تعالی
آفریننده و پادشاه و گرداننده و صاحب و مالک زمین و فرازمین
خداوند عزوجل
آفریننده و پادشاه و صاحب و مالک جهان و جهانیان
خداوند تبارک و تعالی
آفریننده و پادشاه و سلطان مقتدر عالم
خداوند جل جلاله
آفریننده و پادشاه اذلی و ابدی جهان و جهانیان
است

اللّهم

صل علی خاتم الانبیاء گیان و اهل بیت المعظمه و عجل فرجهم
https://ramatradingcompany.ir/
دسته‌ها
پروژه ها خبرهای روزانه

ختم صلوات

اللّـــهـــم

صل علي رسول اللّه سبحانه و تعالي و عجل فرجهم

اللّـــهـــم

صل علی رسول اللّه عزوجل و عجل فرجهم

اللّـــهـــم

صل علی رسول اللّه تبارک و تعالی و عجل فرجهم

اللّـــهـــم

صل علی رسول اللّه جل جلاله و عجل فرجهم

اللّــــهـــــم

صل علی حضرت محمّد گیان(صلی الله گیان عزوجل علیه و آله وصحبه وسلم وعجل فرجهم) پیامبر عظیم الشان اسلام , نبی اکرم گیان , خاتم الانبیاء گیان , پادشاهی رسالت , ختمی مرتبت , شهبازی رحمت و اهل بیت المعظمه و عجل فرجهم

https://ramatradingcompany.ir/

اللّـــــهـــــــم

 صل علی خـاتم الانبیاء گــیان و اهــل بیت الـمـعـظـم و عـجـل فــرجــهـم

اللّـــــهـــــــم 

 صل علی خــاتم الانبیاء گـیان و اهــل بیت الــمـعـظـمه و عــجـل فــرجـهـم 

اللّــــهـــــــم

صل علی خـــاتم الانبیاء گــــیان وعــجل فــرجــهـم

https://www.ramatradingcompany.ir/

دسته‌ها
پروژه ها خبرهای روزانه

اللّه عزَّوجل

الله سبحانه و تعالی
آفریننده و پادشاه پاک و منزه از هر عیب و ناشایست
الله عزوجل
آفریننده و پادشاه با جبروت و با عظمت جهان و جهانیان
الله تبارک و تعالی
آفریننده و پادشاه بلند مرتبه و مهربانترین مهربانان
الله جل جلاله
آفریننده ، پادشاه و فرمانروای مطلق هستی
رب العالمین
پادشاه و صاحب و مالک روز جزا
پروردگار عالمیان
آفریننده ، پادشاه ، گرداننده ، صاحب و مالک زمین و زمان
باری عزوجل
آفریننده ، پادشاه ، معمار و بناکننده هفت طبقه بی ستون آسمانها
خداوند متعال
آفریننده و پادشاه قادر و غالب بر همه خلقان
خداوند سبحانه و تعالی
آفریننده ، پادشاه ، گرداننده ، صاحب و مالک زمین و فرا زمین
خداوند عزوجل
آفریننده ، پادشاه ، صاحب و مالک جهان و جهانیان
خداوند تبارک و تعالی
آفریننده ، پادشاه و سلطان مقتدر عالم
خداوند جل جلاله
آفریننده و پادشاه اذلی و ابدی جهان و جهانیان

صاحب عقل ، فهم ، درک و شعور ، صاحب عزت ، صاحب علم ، صاحب اراده ، صاحب قدرت ، صاحب بزرگی ، صاحب عظمت ، صاحب بخشندگی و مهربانی ، صاحب عشق و محبت و فروتنی ، صاحب احساس ، صاحب آبرو و حیثیت ، صاحب ابهت ، صاحب ادب و احترام ، صاحب استعداد و هوش و ذکاوت و خلاقیت ، صاحب لیاقت ، صاحب شخصیت ، صاحب ظرفیت ، صاحب صبر ، صاحب امید ، صاحب رزق و روزی ، صاحب سلامتی و آرامش و احوال ، صاحب هدف ، صاحب آرزو ، صاحب مرگ و زندگی ، صاحب مکان ، صاحب شهرت ، صاحب ثروت ، صاحب زمان و …
صاحب تمام معیارهاست …
ما فقط عبد و بنده ایم
آفریننده ، پادشاه ، صاحب و مالک جهان و جهانیان
آفریننده ، پادشاه ، معمار و بنا کنندهء آسمانها و گرداننده و صاحب و مالک زمین و فرازمین و زمان

الـــــــــلّـــــــــــهعـــزوجــــل

اللّــــهــــــم

صل علی پیغمبرعظـــــیم الشـــــان اســــلام , نبی اکـــــــرم , حضرت مــحــمد مـصطـفی گـیان , خـــــاتم الانبیاء گــیان و اهـــــل بیت المعــظـــــمه و عجل فرجهم
Https://ramatradingcompany.ir/